Værdigrundlag

Skolens formål

At drive en grundtvig-koldsk friskole fra 1. til 9. klasse med dertil knyttet 0. klasse og 10. klasse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler.

Friskole

Odense Friskole blev skabt af en kreds af forældre, der var optaget af N.F.S. Grundtvig og Christen Kolds tanker om livsoplysning og børneskole. Vi er i dag stadig inspireret af det syn på livet og skolen, som Grundtvig og Kold udviklede og satte i gang. Vi forbereder eleverne til livet i et samfund med frihed, demokrati og folkestyre.

Skolen er en levende tradition, der til stadighed fornys af de mennesker, der laver den – forældre og børn, ledere, lærere og pædagoger.

Fællesskab

Kontakten og dialogen mellem hjem og skole er afgørende for, at en friskole kommer til at leve og udvikle sig godt.
På Odense Friskole indbydes jævnligt til møder, hvor forældre kan komme til orde med synspunkter og holdninger til det at lave skole.

Vi inviterer spændende foredragsholdere til skolekredsmøderne, hvor forældre og medarbejdere mødes og finder fælles inspiration. Disse møder er af største vigtighed – det er her skolens tradition kan opleves og den fremtidige kurs pejles.

Odense Friskole har igennem årene udviklet sig i takt med det samfund, den er en del af. Nye pædagogiske former har afløst gamle – og sådan skal det fortsat være – nye tider kræver nye måder.