Formandsberetning, Odense Friskole 2020

Af Stig Højmark Jensen, Bestyrelsesformand

Kære forældre, Kære skolekreds

 

I denne årsberetning, vil jeg forsøge at give et rids over hvad bestyrelsen har beskæftiget sig med i løbet af det skoleår, der slutter om ganske få uger. Et skoleår, der meget naturligt kommer til at blive husket primært for dets noget særprægede afslutning med nedlukning, nødundervisning og aflyste arrangementer.

Jeg ville sædvanligvis have aflagt denne beretning på vores årsmøde i April og efterfølgende refereret den i kortere form i skolebladet, men dette er blot en af de mange ting, der bliver nødt til at være anderledes i år og således får i den skriftlige version her inden skoleårets udgang og omsat til levende ord når vi holder årsmøde i september.

Bestyrelsen

Ikke alt behøver dog at være anderledes og derfor vil jeg, sædvanen tro, starte med at introducere den siddende bestyrelse, som indtil årsmødet består af:

 • Magnus Fridén, Far til Linnéa i 5.a og August i 8.a
 • Thomas Wilrodt, Far til Thit i 3.b og Frida i 8.a
 • Anders Majland, Far til Amalie i 6.a
 • Nina Nørgaard, Mor til Simon i 2.b*
 • Marlene Hedelund Porsgaard, valgt af Odense Valgmenighed Mor til Emilie i 5.a.
 • Lisbet Foged, Næstformand og mor til Agnes i 6.a
 • Stig Højmark Jensen, Formand og far Vigga i 5.a

*Nina Nørgaard er valgt som suppleant og indtrådt i bestyrelsen efter Annette Ankers udtræden.

Herudover består bestyrelsen også af Thomas, Thomas og Tommy, skolens ledelse

Lau, der er Rådsformand

Sidsel, der er tillidsmand for lærerne

Desuden har bestyrelsen besluttet, at fra og med næste årsmøde, vil den valgte suppleant også blive inviteret til at deltage i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret eller ved deltagelse i ansættelser.

Ved næste årsmøde, er følgende medlemmer på valg:

 • Nina Nørgaard, da hun er indtrådt som suppleant for Annette Anker
 • Thomas Willrodt

Desuden har Magnus Fridén meddelt at han ønsker at udtræde af bestyrelsen, så vi ved allerede nu, at der skal besættes én bestyrelsespost med et nyt medlem.

Jeg vil derfor benytte lejligheden til at takke både Magnus og Annette for jeres arbejde i bestyrelsen og samtidig opfordre til at man overvejer om ikke man kunne tænke sig at stille op som bestyrelsesmedlem eller suppleant.

Vedtægtsændring

Et af de emner, som bestyrelsen har brugt mest tid på i det forgangne skoleår, er en revidering af skolens vedtægter.

Når vi valgte at gå i gang med dette arbejde netop i år, skyldtes det dels, at der er nogle lovmæssige krav til hvad en friskoles vedtægter skal indeholde, som aldrig var blevet ajourført og dels, at vi blev opmærksomme på at den forretningsorden for bestyrelsen, som fremgik af de gamle vedtægter, ikke passede særligt godt overens med en måde bestyrelsen faktisk agerer på.

Derfor besluttede vi, at gennemgå vedtægterne i detaljer og samtidig, at fjerne bestyrelsens forretningsorden fra selve vedtægten, så denne tjener mere som et levende arbejdsdokument for bestyrelsen og ikke kræver en egentlig vedtægtsændring hvis der skulle blive behov for at tilrette den.

På Odense Friskole er det sådan, at ifølge vedtægterne, så er det bestyrelsen alene, der beslutter vedtægtsændringer og de nye vedtægter skal således blot lægges tilgængelig på skolen hjemmeside, hvorefter de er gældende. Bestyrelsen godkendte de nye vedtægter på bestyrelsesmødet d. 22/1 og de ligger nu tilgængelige på skolen hjemmeside.

De formelle krav, som krævede en opdatering var, at ordet “Styrelse” ikke længere kan anvendes, men at der skal benyttes betegnelsen “Bestyrelse”, samt at der under skolens formål, iflg. Friskoleloven, skal stå at “skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre og desuden udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene

Det mener vi nu godt nok i bestyrelsen, at skolen hele tiden har gjort, men nu står det også sort på hvidt i vedtægterne. Hvad det til gengæld ikke er ændret på er, at skolens formål er at drive en grundtvig-koldsk friskole og vi forældre kan således forvente, at det er det skole- og børnesyn, der ligger til grund for de pædagogiske beslutninger, der træffes i hverdagen på vores skole.

Vi kunne også konstatere, at formuleringerne omkring ansættelse af skoleleder og fast personale ikke helt passede overens med den procedure, der følges på skolen. Tidligere var det sådan, at alle ansættelser i princippet skulle forløbe over to ansættelsesrunder, en med et ansættelsesudvalg og en 2. runde med repræsentanter for bestyrelsen. Denne model blev lavet om for nogle år siden, da den viste sig at være lidt for usmidig. Derfor henviser vedtægterne nu til medarbejderrådets fastsatte regler for ansættelse.

Det betyder stadig, at det formelt er bestyrelsen, der ansætter skolens fastansatte pædagogiske personale i samarbejde med ledelsen. Nu deltager der blot 1 – 2 bestyrelsesmedlemmer ved 1. samtalerunde (og igen ved de efterfølgende runder hvis de er nødvendige).

Af bestyrelsens nye forretningsorden, fremgår det, at både vedtægter og forretningsorden skal godkendes af samtlige bestyrelsesmedlemmer ved det første bestyrelsesmøde efter årsmødet og på den måde sikrer vi, at vores vedtægter altid er opdateret og tidssvarende.

Når vi har afholdt årsmøde i septemer, træder den nye bestyrelse sammen og vedtægter med forretningsorden som bilag, vil blive opdateret på hjemmesiden igen.

Corona

Vi kommer ikke uden om også at beskæftige os med det, der har fyldt rigtig meget på Odense Friskole såvel som i hele samfundet den sidste fjerdedel af skoleåret; Corona.

Fra den morgen d. 12. marts, hvor nedlukningen af landet netop var blevet annonceret, har jeg som bestyrelsesformand været involveret og fulgt meget tæt med i de beslutninger, der er truffet i forhold til først fjernundervisning og senere den gradvise genåbning af skolen til nødundervisning.

Det har været en hektisk periode og der var mange beslutninger, der skulle træffes på meget kort tid især af ledelsen, men i høj grad også af de lærere, der pludselig skulle til at benytte helt nye platforme til undervisning.

Fra sidelinjen har jeg set planer blive lagt og ændret i takt med at nye retningslinjer blev offentliggjort og jeg har hørt forældres frustration over at skulle passe hjemmearbejde og samtidig agere undervisere for deres hjemsendte børn. Begge dele var for mange uvant og her skulle man altså håndtere to uvante situationer på en gang. Jeg ved at det har kostet nogle frustrationer rundt omkring i hjemmene. Jeg håber at alle har formået, at komme i dialog med deres respektive lærere og har fundet en vej igennem det.

I bestyrelsen valgte vi at fastholde vores allerede fastlagte mødestruktur gennem hele perioden. Det vil sige at vi har haft bestyrelsesmøder i april og maj, som planlagt og at jeg selv og næstformanden har mødtes med skoleleder og viceskoleleder hver anden uge ganske som vi plejer. Dog måtte enkelte planlagte punkter vie for drøftelse af den aktuelle situation og regnskabet måtte godkendes via Teams.

Det jeg og den øvrige bestyrelse har forsøgt at bidrage med igennem hele perioden er forældrenes og børnenes perspektiv.

 • Giver det mest mening at møde få timer hver dag eller er det at foretrække at møde ind hver anden dag?
 • Er kommunikationen tydelig nok omkring hvor meget, eller måske især hvor lidt, hjemmeundervisning, der forventes af forældrene?
 • Når de ældste elever kan komme tilbage igen, er det så med primær fokus på trivsel eller det faglige?

I den type spørgsmål har vi forsøgt at lægge stemme til jer alle sammen på en gang. Vel vidende at vi naturligvis ikke kunne pege på løsninger, der fungerer lige godt i alle familier.

I forbindelse med genåbningen, støttede vi også beslutningen om at tage små skridt til at starte med for på den måde at passe på både børn og voksne i de dage hvor alle godt kunne været lidt usikre på situationen.

På vores bestyrelsesmøde i maj, blev hele håndteringen af corona situationen drøftet og vi hørte om indsatsen både fra personalet og fra ledelsens synspunkt. Her udtrykte en enig bestyrelse stor ros til både ledelse og medarbejdere for deres håndtering af nedlukning og genåbning. Den ros vil jeg gerne mig at gentage her. Både ledelse og medarbejder fortjener stor ros for deres tilgang til håndtering af denne både svære og utrygge situation.

I skrivende stund er restriktionerne forlænget til 1. August og det vil altså sige, at vi endnu ikke ved præcist om skolen starter helt som normalt efter sommerferien. Jeg er sikker på at jeg ikke er den eneste, der håber det. Vi i bestyrelsen vil naturligvis evaluere forløbet når det hele er overstået for der vil ganske givet være ting, der kan læres af og hvem ved, måske er der opnået nogle erfaringer med alternative undervisningsformer, der også kan bruges selvom skolen bliver normal igen.

Bæredygtighed på Odense Friskole

Når verden ellers ikke er lukket ned, så er bæredygtighed nok en af de vigtigste emner for tiden og vi ønskede i bestyrelsen at starte den debat om hvordan vores skole skal forholde sig til emnet. Det gælder skolens Rammer – bygninger mm., Den daglige drift – kopier, rengøring mm. og ikke mindst læringsmiljøet – hvordan bæredygtighed indgår i fagplaner og i skolens hverdag.

Vi nåede lige nøjagtig at tage fat på at tale om bæredygtighed i bestyrelsen, da Coronaen kom og stjal dagsordenen. Det kom der en rigtig god diskussion ud af og efter sommerferien kommer vi helt sikkert til at tage fat på hvordan de gode ideer kan foldes ud og bredes ud i fagudvalg mv. således at emnet med tiden bliver en naturlig del af hverdagen på Odense Friskole.

Næste skoleår

Som nævnt håber vi jo alle på, at skolen kommer tilbage til noget der ligner normalen når alle vender tilbage fra sommerferie. Men selvom nogle ting sikkert bliver ved med at være anderledes i et godt stykke tid endnu, så skal vi huske at vores skole også er meget andet end nødundervisning.

Det er en central del af vores skoles DNA, at vi samles. Vi samles til morgensang, til forældremøder og fællesspisning, til teater og julefester. Det er svært at skabe fællesskab uden at kunne samles, så jeg håber meget på at næste skoleår bliver et hvor vi kan gøre rigtig meget af det, der gør Odense Friskole til noget helt særligt og som noget af det første, håber jeg at se rigtig mange af jer til årsmødet, der holdes i starten af september.

Tak for den tillid I har vist bestyrelsen i de skoleår, der er gået og rigtig god sommer til jer alle.

 

De bedste hilsner på bestyrelsens vegne.

Stig Højmark Jensen

Betyrelsesformand.