Skolelederens beretning 2020

Skrevet af  Thomas Allesø

 

Kære skolekreds

Som I ved har vi i år været nødsaget til at udsætte vores årsmøde, som ellers var planlagt til at skulle være afholdt i slutningen af april. Som konsekvens af dette, har jeg derfor valgt at kombinere min ledelsesberetning for det forgangne år og min årlige sommerhilsen i et samlet skriv her i vores, nu elektroniske, årsskrift. Der vil være tale om nogle nedslag på forskellige aktiviteter og opgaver vi har været optaget af det forløbne år. Nogle overordnede betragtninger omkring vores skole og vores værdier, og så kommer jeg heller ikke udenom de seneste 4 måneders nødundervisning foranlediget af COVID-19 pandemien.

Corona

I skrivende stund, har vi nu i næsten 4 måneder været i en helt usædvanlig og aldrig tidligere prøvet situation. Som nation, som samfund, som menneske og som skole. I meget store dele af verden, har hele samfund været næsten lukket helt ned i kortere eller længere tid. COVID-19 pandemien har nærmest overskygget alt andet og på alle niveauer tvunget os til at reagere. Tvunget os alle til at se og forstå globaliseringen og det levede liv i en ny kontekst. Samfundsmæssigt har reaktionerne været kolossalt omfattende og jeg forestiller mig, at der vil gå lang tid endnu inden vi har overblik over de både kortsigtede og langsigtede konsekvenser af disse. Både menneskeligt og økonomisk.

Uden det på nogen måde må forstås som et forsøg på at overdramatisere eller overdrive, har de samme faktorer gjort sig gældende på vores egen skole. Elever, forældre, pædagoger og lærere har ikke kunnet være sammen, som vi plejer. ”Mødet” og relationer, som vi tilskriver så stor værdi i vores daglige arbejde, har i perioder været udelukket og udfordret. Det har været svært at følge med i, hvordan den anden har det. Det har været svært at mærke hinanden. Det har været svært at tale sammen. Midt i de meget store omvæltninger vi alle har oplevet i vores hverdag, har det været svært at forstå, hvad der foregår og blive klogere sammen. Det har været svært at finde tryghed og ro i kendte rutiner og vaner, samtidigt med at vi alle har skullet lære en masse nyt, både som mennesker, familie, elev og medarbejder. Det har været og kan til stadighed være svært at have oplevelsen af at kunne leve op til egne og andres forventninger.

I takt med de politiske udmeldinger og sundhedsfaglige retningslinjer, har vi skullet finde vores egne og nye veje i vores bestræbelser på at lave en så god, meningsfuld og tryg skole som mulig for både vores elever og medarbejdere. Skole som vi normalt kender den, har der i hvert fald ikke været tale om.

Siden Corona-epidemiens start har vi skullet lære betydningen af mange nye ord. På alle landets uddannelsesinstitutioner har undervisningsministeriets introduktion af ”nødundervisning” været en ny størrelse, vi alle har skullet forholde os til. Her hos os har det bl.a. betydet fjernundervisning via nettet. Forkortede skoledage og skolefag, som ikke har kunnet blive læst. Aflyste afgangsprøver og deraf aflyst læseferie for vores ældste elever. Vi har været nødt til at allokere alle vores ressourcer fra vores kompetencecenter ind i den daglige drift og har derfor ikke kunnet give den sædvanlige støtte til hverken elever, familier eller kolleger i det daglige arbejde. Af andre større konsekvenser, har vi haft reducerede åbningstider i vores sfo. Vi har været nødt at lukke vores klubtilbud for 4. og 5. årgang. Vi har været nødt til at lukke vores skolebod. Vi har måtte aflyse skolerejser, udflugter, klasse- og sfo-arrangementer. Økonomisk har konsekvenserne indtil videre også være betydelige. Vi har foreløbigt brug godt kr. 300.000 på ekstra personaleressourcer, diverse rengørings- og hygiejnematerialer og leje af lokaler for at kunne imødekomme de sundhedsfaglige retningslinjer på ansvarlig vis.

Det samlede billede af epidemiens påvirkning af vores skolekreds/vores familier, mener jeg, har passet meget godt i forhold til det samlede billede for hele landet. Vi har familier som er meget påvirkede qua meget sårbare familiemedlemmer eller generel nervøsitet for at blive syge eller at komme til at smitte andre. I den anden ende af skalaen har vi familier, som har kunnet fortsætte en hverdag præget af større normalitet. Man har kunnet gå på arbejde hver dag og har ikke haft de store helbredsmæssige bekymringer.

Det er i det krydsfelt af mangeartede forventninger til os, at vi de seneste fire måneder har skullet lave tryg og meningsfuld skole. Jeg vil ikke her komme nærmere ind på, hvordan vi så har forsøgt og fortsat forsøger at løse denne opgave, men i stedet for at henvise til de breve og orienteringer, som vi løbende har sendt til skolekredsen og vores medarbejdere. Derimod vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke for den nærmest entydige tillid og opbakning, som vi har oplevet for vores måde at gribe denne meget specielle periode an på. Dette gælder fra både vores elever, vores familier og vores medarbejdere. Jeg er fuld af beundring over alles vilje og evne til at håndtere og imødegå det, vi har – og til stadighed står midt i. Alle har gjort deres bedste og virkelig strakt sig lang for at få det hele til at fungere på trods. Tak for det. Foreløbigt har regeringen meldt ud, at vi skal arbejde indenfor rammen af nødundervisning indtil den 1. august. Når vi møder i skole efter sommerferien, håber jeg at den positive udvikling med lavt smittetryk er fortsat, og vi derfor kan møde ind i vores normale og savnede faste struktur på dagene. Der vil blive brug for samvær og opsamling på en række områder – både menneskeligt, organisatorisk og fagligt. Det arbejde ser jeg frem til sammen med jer alle, og jeg er fuld af fortrøstning i forhold til, at det kan vi klare i fællesskab. Af andre erfaringer vi tager med os, og som jeg ser frem til at drøfte med både bestyrelse, og i særdeleshed vores medarbejdere, er f.eks. det vi har lært i forhold til brug af it – både kollegialt og i undervisningen. Undervisning ude af klasseværelserne og hvordan vi forholder os til hygiejne i skoletiden. Jeg er sikker på at også både I forældre, medarbejdere og elever gerne vil give jeres bidrag til en fremadskuende evaluering af det forløb, vi stadig står midt i.

Arbejdsmiljø for elever og medarbejdere

Siden min sidste beretning har vi færdiggjort vores handleplan for, hvordan vi på vores skole arbejder forebyggende med vores arbejdsmiljø, og hvordan vi forholder os til og arbejder med sygdom af både kortere og længere varighed. Jeg er meget tilfreds med den proces, vi har været igennem og den store involvering og ansvarsfuldhed, jeg har oplevet i samarbejdet med medarbejderrepræsentanterne i dette arbejde. Jeg synes, vi har fundet en fin balance mellem hensynet til den enkelte medarbejder, som kan stå i en svær og meget sårbar situation og fællesskabets tarv. I forlængelse af dette vil jeg nævne, at vi i år har gennemført den lovpligtige arbejdspladsvurdering på vores skole. Det har været vores arbejdsmiljøudvalg, bestående af repræsentanter for de forskellige faggrupper på skolen, som har stået for udarbejdelsen og efterbehandlingen af undersøgelsen af arbejdsmiljøet. I undersøgelsen har der været fokus på det psykiske, fysiske og faglige arbejdsmiljø. Jeg er glad for de tilbagemeldinger undersøgelsen har givet os. Der er god trivsel blandt vores medarbejdere og en god forståelse af det fælles ansvar, der bør være for at sikre og udvikle et godt arbejdsmiljø blandt mange kollegaer og nogle gange modsatrettede forventninger fra ledelse, forældre og elever. I efterbehandlingen af arbejdsmiljøundersøgelsen var det i særlig grad det fysiske arbejdsmiljø, som kaldte på nye tiltag. Disse er enten allerede gjort eller er planlagte. I den forløbne periode har vi også haft uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet. Vi fik ingen anmærkninger.

Vi har også gennemført en arbejdsmiljøundersøgelse for vores elever. Her har vores elevråd spillet en helt central rolle i udarbejdelsen, da de helt konkret har ført pennen i udarbejdelsen af undersøgelsen. Også her har der været fokus på det psykiske, fysiske og faglige arbejdsmiljø. Pga. nødundervisningen har vi ikke nået at forholde os til den i fællesskab. Det må vi tage fat på i det nye skoleår. Jeg har dog set nærmere på elevernes besvarelser og jeg glædes over, at der overordnet set er tilfredshed og god trivsel blandt vores elever. Vi skal dog til stadighed være opmærksomme på de sårbare, som fx kan have det svært med oplevelsen af høje, mangeartede forventninger af både faglig og personlig karakter. Det kan opleves ensomt og forkert, hvis man ikke føler sig som en værdifuld del af fællesskabet i klassen eller ikke lige er den, som får de højeste karakterer. Her har både skole og forældre et medansvar for hele tiden at få talt med de unge og hjulpet dem til også at opleve deres liv som berigende og værdifuldt. I forlængelse af dette vil jeg nævne, at vi har fået lavet en ny Antimobbestrategi som I kan finde på vores hjemmeside; www.odensefriskole.dk Samtidigt forsøger vi også at sætte ekstra fokus på digital dannelse ved oprettelsen af en særlig ressourcefunktion/vejleder på dette svære område.

Et af alle stærke fællesskabers grundlæggende principper er, at alle er med. Med i forhold til at den enkelte oplever, at man ved hvordan, og hvorfor man bidrager til fællesskabet. At fællesskabet opleves legitimt og anvisende i forhold til, at sådan gør vi her hos os. Sådan er det for vores børn og unge i klasserne, og sådan er det for os voksne, som arbejder på vores skole. Vi skal blive ved med også at have blik for de små ting, som er med til at binde os sammen, og som er med til at gøre vores skole til noget særligt for både børn og voksne.

Politiske strømninger

Siden vores seneste årsmøde har der været folketingsvalg, og vi har fået en ny regering. Som nogle måske kan huske, stod landets friskoler pludselig midt i orkanens øje – en meget skarp værdipolitisk kamp – der handlede om ideologier, social ansvarlighed og i sidste ende også om økonomi. På trods af de meget skarpe udmeldinger fra vores regering endte det foreløbigt godt. Vores friskoleforening lavede et flot og kæmpe stort oplysningsarbejde på både det politiske og folkelige niveau. Den grundlovssikrede mulighed for mangfoldighed i grundskolen og det frihedssyn, som det er udtryk for, står stadig intakt. Vi skal dog være evigt bevidste om, at grundskolen og dermed også friskolerne altid vil være genstand for stor opmærksomhed og en naturlig platform for værdipolitiske brydninger og diskussioner.

Livets skole

Hvad er en tidssvarende og moderne version af grundtvig-koldske tanker om skole og livsoplysning? Hvordan bør vi forvalte vores frihed? Hvor skarp skal kanten være som alternativ til folkeskolen? Eller andre frie- og private skoler for den sags skyld? Vi har alle år haft, og har naturligvis til stadighed, diskussioner i huset om, hvordan vi synes, vores skole skal være – og måske ikke med så meget fokus på hvad andre gør. Jeg er tryg og tilfreds med den løbende proces, vi har fået etableret omkring vores arbejde med skolens værdigrundlag og vores bestræbelser på at udmønte vores værdier om skole, børn og ungdomsliv i nærværende samvær og god undervisning. Vores bestyrelse, medarbejderrådet, vores pædagogiske udvalg og vores årlige pædagogiske dag på Den Frie Lærerskole er særlig vigtig i dette arbejde.

Odense Friskole vil fortsat være eksponent for livets skole. Vi er en skole, hvor vores børn lever og hele tiden øver sig på livet: For os betyder det, at det ikke kun er de traditionelle fag på skemaet, vi bruger kræfter på. Videns- og færdighedskompetencerne i fagenes indhold og metoder er naturligvis vigtige, men de kan slet ikke stå alene i vores møde med børnene. De skal i lige så høj grad komme til en forståelse af sig selv og deres omverden. Det betyder for os, at vi skal være bevidste om, at vores børn og unge skal have plads – også åndeligt – til at udfolde sig og være medskabende på eget og andres liv. Dette har naturligvis alt sammen indflydelse på, hvordan vi tager ansvar for mødet i skolen – hvad de skal udsættes for og ikke mindst hvordan. Helt konkret betyder det f.eks., at vi tillægger det stor værdi at kunne tale sammen. Naturligvis fristes man til at sige, men det handler ikke kun om alt det lette – det som virker og fungerer. Succeserne. Vi skal hele tiden være bevidste om også at kunne tale om og spejle de oplevelser, som vi opfatter som svære, angstprægede. Nederlagene. Vi skal kunne tale om det, der gør ondt og kan gøre en ked af det, bange og utryg. Vi skal blive ved med at gøre os umage med at møde vores børn nysgerrigt og anerkendende. For både børn og voksne gælder det, at det er oplevelsen af at overkomme nye udfordringer, komme til en ny erkendelse af egne evner – både fagligt og menneskeligt – se det svære i øjnene og komme videre – det er det, som bygger os op. Vi skal gøre det sammen.

Opdragelse i og til et tillidsfuldt og forpligtende fællesskab er en grundsten i vores skolesyn. En vigtig byggesten i dette fundament er robusthed. Vi ønsker alle for vores børn og unge, at de må kunne klare de udfordringer og vanskeligheder, og ikke mindst udholde de frustrationer, som de helt sikkert møder i livet. Robusthed handler om at blive god til at klare livets udfordringer. Udfordringer i forhold til sine medmennesker, – at klare opgaver, som er svære, – at kunne holde fast i et mål, der skal nås og overkomme fristelser, som man ikke har godt af. Så vi må hele tiden spørge os selv; hvordan ruster vi vores børn bedst muligt til et liv, de føler, de kan magte, og som de kan glædes over? Vi skal holde fokus på den kraft og det menneskesyn, som ligger i det forpligtende fællesskab. Det forpligtende fællesskab er grundpillen i vores skole. Fællesskabet spiller en hel grundlæggende rolle i skabelsen af os som mennesker, og vi ser fællesskabet som fundamentet for opdragelsen i og til det gode liv. Det gode liv; der hvor man oplever rum for at kunne spejle sine holdninger og handlinger. Hvor man oplever tillid til hinanden og udvikler tillid til og tro på eget liv. Det er også der, hvor man tager ansvar og oplever, at man selv er vigtig – en vigtig del af fællesskabet -er medskabende på eget og andres liv. I forhold til vores børn og unge kommer det bl. a. til udtryk ved individuelle samtaler, morgensang, klassesamtaler, i fortællingerne, legepatruljer og legeaftaler. Kort sagt; i medinddragelse og ansvarliggørelse af vores børn og unge i skoledagen. Det kræver dygtighed, mod og insisteren at holde fast i det fælles ansvar for at alle vores børn oplever, at de har en værdifuld plads i fællesskabet. Der findes ingen lette løsninger eller en fast opskrift, når et barn eller et socialt fællesskab er under pres. Og det skal der heller ikke være… sådan leves livet vel heller ikke? Når vi bruger vendingen; livets skole om Odense Friskole må det dreje sig om, at vi gør os umage med at være i øjenhøjde med vores børn – gøre os umage med at forstå deres liv, deres glæder og udfordringer – både fagligt som socialt. Og ikke mindst skal vi have respekt for den kendsgerning, at intet levet liv følger en ret linje som på en formel. Vi skal hele tiden være bevidste om den forskellighed vores børn og familier repræsenterer i mødet med vores skole. Vi skal hele tiden holde os selv fast i et nysgerrigt og anerkendende møde med vores børn og familier.

Det er os voksne som ansvaret for mødet med barnet og at få skabt de rette rammer for vores fællesskab. Naturligvis her på skolen, men i høj grad også som forældre i hjemmet. Det er af afgørende betydning for skolen og vores børns muligheder for at lykkes, at vi har fokus på muligheder, personlig ansvarlighed og rummelighed. Der er helt grundlæggende brug for gensidig tillid mellem skole og forældre og en fælles accept af, at der ikke altid findes nemme og hurtige løsninger på livets udfordringer.

Livets skole er altså ikke blot en dans på roser, så hvordan skaber vi gode vilkår for samarbejdet omkring børnene og fagene? Vi oplever i stigende grad, at mange af skolens beslutninger i hverdagen udfordres af vores forældre. Som udgangspunkt må det altid være en positiv udfordring selv at skulle begrunde sine valg med afsæt i faglighed og skolesyn. Vi vil fortsat øve os på, og gøre os umage med, at vores børn og familier møder meningsfulde forklaringer fra skolen på de beslutninger vi træffer.

Det var tilbage i november vi igen havde forældredag på Odense Friskole, hvor I forældre stod for planlægningen af skoledagen sammen med eleverne. Jeg er glad for jeres store opbakning og lyst til at lave en anderledes skoledag for eleverne. Jeg tror på det værdifulde i, at vi i forskellige sammenhænge møder egne og hinandens børn i skolefællesskabet. Det er en god og vedkommende lejlighed til at bringe vores skole tættere sammen. Jeg håber på den samme positive opbakning til næste skoleår i marts, hvor vi igen samler alt vores pædagogiske personale til fælles dage med et både fagligt og socialt indhold.

Nye praktisk-musiske valgfag og mere musik

Vi har fået nye fag på skoleskemaet for vores 7. og 8. klasser. Vi er i år startet op med valgfagsprøveholdene; madkundskab og håndværk/design. Fra næste skoleår udbyder Odense Friskole de sidste to fag for vores kommende 7. klasser; billedkunst og musik. Hermed udbyder Odense Friskole alle fire praktisk-musiske prøvefag. Vi er naturligvis glade for folketingets optagethed af de værdifulde dannelsesmæssige aspekter der tilgodeses i de praktisk-musiske fag, men til gengæld kede af desavouering af samme, ved at hænge fagene op på afsluttende prøver. Derfor ansøgte vi også undervisningsministeriet om dispensation fra prøverne, hvilket vi desværre ikke blev imødekommet i. Vi har til gengæld kunne fastholde vores linjefagsstruktur for de ældste elever. Jeg mener det er en flot og ambitiøs pallette af praktisk-musiske fag vi tilbyder og helt i tråd med vores skolesyn.

Et andet rigtig godt tiltag er ”Bandværkstedet”, som starter op i kommende skoleår. Det er et frivilligt musiktilbud for vores elever i 5. og 6. klasse som foregår efter normal skoletid. I ”Bandværkstedet” vil der være fokus på samspil og fordybelse i musikkens verden. Der skal først og fremmest spilles sammen og der bliver mulighed for at lave små koncerter på skolen og indspilninger i vores lydstudie. Jeg glæder mig allerede til at høre dem.

Afslutning

Jeg gerne sige tak til jer alle for et, på trods af omstændighederne, endnu et godt år på Odense Friskole. En ekstra tak til vores tillidsvalgte medarbejderrepræsentanter. Ud over jeres store engagement og ansvarsfuldhed i forhold til vores skole, er jeg meget glad for jeres måde at møde Thomas og mig på. Jeg oplever jer altid lydhøre, iderige, hjælpsomme og kompromissøgende. Jeres arbejde er utroligt vigtigt for vores skole og det har stor betydning for hvordan vi oplever Odense Friskole som arbejdsplads – både elever og medarbejdere. Også tak for et godt og indholdsrigt samarbejde med bestyrelsen. Jeg sætter stor pris på jeres løbende bidrag til vores skole. En særlig tak for samarbejdet til Lisbet og Stig. Thomas og jeg sætter meget stor pris vores morgenmøder og jeres altid store og konstruktive støtte og hjælp i det daglige arbejde. Tak til Magnus Friden og Annette Anker for jeres tid og arbejde i bestyrelsen. Det har været dejligt at lære jer at kende og jeg har sat pris på vores samarbejde og gode diskussioner gennem årene.

Til slut er blot tilbage at ønske jer alle en rigtig god sommerferie. Jeg glæder mig til vi ses igen den 10. august.